Lyrics

[Lyrics] Kofi Kinaata – Thy Grace

Thy Grace Lyrics by Kofi Kinaata

We present to you the Lyrics to Kofi Kinaata latest single titled ‘Thy Grace‘.

For the purpose of Kofi Kinaata fans and our users here we bring to you the lyrics to the song ‘Thy Grace‘.

In case you haven’t download the Song yet, check it out below alongside the Lyrics

Listen and Download Kofi Kinaata by Thy Grace Below:-

Download The Song


Thy Grace Lyrics by Kofi Kinaata

Jah Jah nnyɜ awo’aa

Hwɜ!Obi ne yem’ nka woreko mpo menko bi
Wↄrotↄ ma me nnya sika nntↄ bi
Her hwɜ adɜ obi ne yamu aah
Obi ne yem’ nka asem ato Kofi
Me da prison na me renom zontoli
Darada ooh, obi yamu aah
Nka me yɜ lonely ma hwehwɜ obi
M’aka m’asɜm akyerɜ no
Ma me nnya obia, me nnya obia
M’ontsei aah m’asem yii
Ka me yɜ lonely ma hwehwɜ obi
m’abↄ me ndwom akyerɜ no oo
Ma me nnya obia, me nnya obia
M’otsei ooh

Adom Wura nnyɜ awo’a nka!
Ewurade nnyɜ awo’a nka
Adom Wura nnyɜ awo’a nka!
Ewurade nnyɜ awo’a nka

Hwɜ! Wo ku hɜn daa nso still aa yɜnnwu
Wↄ serew kwa nso hↄn akoma mu sum
Hↄn yem’ nka enigyie yi adan me su
W’ɜstudy me nso still aa wonnh
Hwɜ adze wↄnnda oo
Ame ntsi wↄnnda oo
Anadwe desuom aa y’adeda no
Na hↄn dze wↄ rekyekyer na rekankye nyɜmba egu hɜn do
Naaso ne nyinaa enntum ammba mu
Sɜ efidie sumfo hↄn efidie ebubu ma
Kofi me re’cruise m’etwa Seven (7ↄ aa
Wↄ yɜɜ aa manntse ase yi, Nnyɜ awo anka
Aww hwɜ ade awo aah
Nsho hi no ba nnyɜ awo’o nka
Nnyɜ awo’a nka

Adom Wura nnyɜ awo’a nka
Ewurade nnyɜ awo’a nka

Maamaa aa Maamaa
ɜyɜ aa bↄ bi ma me oo Auntie Ama
ɜbↄ mpae aa bↄ bi ma Kofi atse Mama, ehn
ɜyɜ aa bↄ bi ma me atse Auntie Ama
ɜbↄ mpae aa bↄ bi ma Kofi atse mamawalaahi
Ma menua ehu wↄ ha ehua Mama
Me ka ne nyinaa kyerɜ wo aa wala
Ma menua ehu wↄ ha ehua Mama
Me ka ne nyinaa kyerɜ wo aa wala

Sɜ enya bi na oyie oo, Sɜ ennya bi na oyie oo
Sɜ ɜboa bi na oyie oo, Sɜ ammboa bi na oyie oo
ↄyɜ asɜm oo, Ahwɜ yie ara na yɜreyɜ
Hwɜ ame ↄtanfo no nyim no oo
Ntsi ↄka n’ankotsee mpo nka mennsuro oo
Naaso ↄtanfo ne nyɜnko na ↄyɜ meso me nyɜnko
No na ↄba abɜ tse m’asɜm na ↄdze me rebɜkↄ no oo
Ofie nyimpaↄbↄ ha, Bↄ ha no
Ofie Abosia Otwa ha, twa ha
Nyenndɜ oo
W’a yaaya ya, nnyɜ wa anka
Egyi oh
Adom wura nnyɜ awo’a nka

About the author

FN Official ✅

Leave a Comment